ⴰⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵯⵜ-ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵯ

ⴰⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵯⵜ-ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵯ

ⵉⵜⵜⴰⵙ-ⴷ ⴰⵢⴻⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴻⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵍⵉⴱⵉ I ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵯⵜ, ⵙ ⴷⴻⴼⴼⴻⵔ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⴻⵡⵡⴻⵟ ⴳ ⵜⴻⵎⵍⴰⵢⴻⵎⵜ ⴳ 25 ⴼⵓⵔⴰⵔ 2017 ⵍⴻⵎⵎⵉ ⵏⴻⵅⵡⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ “ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵯⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵍ ⵜⵉⵔⴰ ” . ⵜⴰⵏⴻⵎⵎⵉⵔⵜ I ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⴼ ⵜⵅⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵓⴼⵉ-ⵜⵜ ⵜⴻⵣⵣoⴰⵎ ⴷ ⴰⵜ-ⵜⴰⵡⵡⴻⵟ I ⵢⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏⵏⴻⵯ ⵍⵍⵉ ⵅⵅⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵒⴻⴼⴼⵟⴻⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵯⵜ ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵯ.