ⵓⵙⴻⵟⵛⵉ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ


ⴷⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵟⵛⵉ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵍⵉⴱⵉ I ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵯⵜ

ⵜⴰⵯⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵯⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵓⵟ.(247) ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ 2014

ⴰⵏⴻⵯⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ


ⴰⵡⴰⵔⵏⵉ ⵓⵎⵓⵇⴻⵍ ⵯⴻⴼ,

-ⴰⵙⵓⵙⵙⴻⵏ ⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡ ⵉ ⵢⴻⴼⴼⴻⵯ ⴷⵉ Bⴻⵏⵯⴰⵣⵉ ⴰⵣⵎⴻⵣ 3/8/2011
-ⵯⴻⴼ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵓⵥⵔⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷ ⵜⴻⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⴷ ⵜⵉⵟⵟⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⵉⴷⴰⵍ ⴷ ⵢⵉⵙⵓⵯⵓⴷⴻⵏ ⵏⵏⵙⴻⵏⵜ -ⵯⴻⴼ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵓⵟ.(18) ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ 2010 ⴷⵉ ⵜⵯⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ.
-ⵯⴻⴼ ⵜⴰⵯⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵓⵟ(10) ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ 2010 ⴷⵉ ⵜⵯⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵛⵛⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴼⵍⴰⵙⵜ I ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ …
-ⵯⴻⴼ ⵜⴰⵯⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵯⵍⴰⴼⴻⵏ ⵓⵟ.(165) ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ 2012, ⴷⵉ ⵜⵯⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ I ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ
-ⵯⴻⴼ ⵜⴰⵯⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵯⵍⴰⴼⴻⵏ ⵓⵟ.(96) ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ 2012, … ⴰⵯⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵓⴷⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵯⵍⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⵓⵙ ⵏ ,,, ⴰⴷⴻⴱⵍⴰⵏ -ⵯⴻⴼ ⵜⴰⵯⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵯⵍⴰⴼⴻⵏ ⵓⵟ.(281) ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ 2013, ⴷⵉ ⵜⵯⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ I ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ
-ⵯⴻⴼ ⵜⴰⵯⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ\ⴰⵏⴻⵯⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵓⵟ.(576) ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ 2012 ⴷⵉ ⵜⵯⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵯⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵯⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵓⴷⴷⵓⵙⴰⵏ I ⵜⴰⵏⴻⵯⵍⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ.
-ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵯⴻⴼ ⴰⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ\ ⴰⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⵡⵉⵙ-ⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵍⵉⴱⵉ I ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵓⵟ.(3-371) ⴳ ⵓⵣⵎⴻⵣ ⵏ 27/8/2013
-ⵯⴻⴼ ⵜⴻⴱⵔⴰⵟ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ\ⴰⵏⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ ⴷ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵡⵉⵙ-ⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵯⵍⵉⴼⴻⵏ I ⵜⵉⵯⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵍⵉⵜ ⵓⵟ.(1352) ⴳ ⵓⵣⵎⴻⵣ ⵏ 19/2/2014
ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵯⵜⴻⵙ
ⴰⵎⴻⴳⵔⴰⴷ (1)
ⵙ ⵡⴻⵙⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵯⵜⴰⵙⵜ ⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵟⵛ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵉⵣⵡⴻⵍ (ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵍⵉⴱⵉ I ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵯⵜ) ⴰⴷ ⵢⴰⴳⴻⵥ ⵙ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⴷⵡⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵓⵥⵔⵉⴼ ⴰⵎⴻⵣⵣⴰⵔⵓⴳ ⴷ ⵡⴰⴹⴻⴼⴼⴰⵔ ⵯⴻⵍ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵍⵉⴱⵉ I ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ
ⴰⵎⴻⴳⵔⴰⴷ (2)
ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵎⴽⴰⵏ … ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⵟⵔⴰⴱⵍⴻⵙ ⴷ ⵉⵏⵏⵊⴻⵎ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⵔ …. ⵠⴻⵏ ⵉⵙⵉⵔⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴹⴼⴼⴰⵔⴻⵏ ⵯⴻⵔ-ⵙ ⴳ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵟⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⴻⵯⵜⴰⵙⵜ ⵙⴻⴳ ⴰⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵍⵉⴱⵉ I ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ
ⴰⵎⴻⴳⵔⴰⴷ (3)

ⴰⴷ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵙ ⵓⵏⴻⴳⵎⴻⴹ ⵢⵉⴷⵀⴰ :-
1. ⵜⴰⵡⴻⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵯⴻⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵯⵜ ⴷ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⴻⵇⵇⴻⵏ ⴷ ⵉⴷ-ⵙ
ⵙⴻⴳ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⴻⵙⵜ ⴷ ⵜⵊⴻⵔⵔⵓⵎⵜ, ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⴳⵣⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵙⵙⵉⵙ ⵉⴳⴻⵔ ⵏ ⴰⵏⵎⴻⵙⵍⴰⵢ ⵓⵎⴹⵉⵏ ⴷ ⵉⵍⴰⵡ ⴰⵣⴻⵎⵔⴰⵏ.2. ⵄⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵜⵉⵙⴻⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⴱⴻⵔ ⵏ ⴰⵯⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵢⵉⵀⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⴷⴻⴼⴼⴻⵔ …. Nⵏⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ I ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ
3. ⵜⴰⵡⴻⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⵯⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵢⵉⵀⴰⵍⵍⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⵎⴰⴹⴻⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰ ⵯⴻⴼ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⴷⴻⴼⴼⴻⵔ … ⵙⴻⴳ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵍⵉⴱⴰⵏ I ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⴽⵉⵜ.
4. ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵙ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴼⵙⴰⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⴻⵔ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵉⵏ ⵜⴻⵎⵎⴻⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ (ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⴳⵔⴰⴷ ⴷ … ⵯⴻⵏ … ⵯⴻⵏ ⵓⵙⵉⵥⵔⴻⴳ ⵓⵎⴹⵉⵏ) ⵯⴻⵏ ⴰⵙⴻⵙⵙⵯⴻⴷ
ⵯⴻⵏ ⵓⵙⴻⵎⵎⴰⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ I ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵙⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵉⵏⵉⵏ I ⵜⴰⵎⴻⵜⵜⵉ ⴷ ⵡⴻⴱⵯⵓⵔ
ⵏⵏⴻⵙ.
5. ⵄⵙⵓⴷⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ …. ⴷ …….
6. ⵄⵙⴻⵍⵜⴻⵯ ⵏ ⴰⴽⴻⴷ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⵙⴻⵯⵢⴰⴷⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵇⵇⵓⵍⴻⵏ I ⵜⵉⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⴻⵔⵎⵓⴷ ⵏ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵡⴻⴹⴼⴰⵔ ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵉⴷ ……
7. ⵜⵓⵎⵓⵜ ⴳ ⵜⵏⴻⴼⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵯⴰⵏ ⴷ ⵉⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵯⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⴳ
ⵢⵉⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴷ ⵓⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴽⵔⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵔⴽⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⵉⵙ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵍⵉⴱⴰⵏ I ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵉⴷ ……… ⵙ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵡⴻⵍ ⵉⵜⵜⵙⴻⴳⴷⴻⵍ ⵉⴷ ⵜⵉⵣⵣⵓⵔⴼⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⵍⴽⵉⵎⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴻⴳⵎⴻⴹ.
8. ⵄⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵜⵉⵎⴻⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵯ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵜ\ⵢⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵏ\ⵉⵏ ⴷ ⵉⴷ …..
ⴰⵎⴻⴳⵔⴰⴷ (4)
ⴰⵯⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵓⴷⴷⵓⵙⴰⵏ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴷⵉⵙ Uⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵥⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⴱⴰⵍⴰⵏⵉⵏ …. Nⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⴻⵯⵜⴻⵙⵜ ⵙⴻⴳ ⵎⴰⵙⵙ\ⴰⵏⴻⵯⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ, ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⴰⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵍⵉⴱⴰⵏ I ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵜⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ.
ⴰⵎⴻⴳⵔⴰⴷ (5)
ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ I ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴻⵍⵍⴰⵍ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵔⴼⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⵍⴽⵉⵎⵉⵏ ⴷ ….. ⵜⴰⵯⵜⴻⵙⵜ ⵙⴻⴳ ⴰⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵍⵉⴱⴰⵏ I ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵜⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⴰⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ I ⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ.
ⴰⵎⴻⴳⵔⴰⴷ (6)
ⴰⵏⵏⴻⴳⵎⴰⴹ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ:
1. ⴰⵡⴰⵍⵍⴰ ⵯⴻⴼ ⵜⴰⴳⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ.
2. ⴰⵙⴻⴳⵎⴻⴹ ⵏ …. ⴷ ⵜⵉⵯⵜⴰⵙⵉⵏ
3. ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⴻⵎⵯⴰⵏ ⴷ ⵉⴷ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⴷ ⵙⴷⴰⵜ ⴰⵣⵓⵔⴻⴼ
4. ⵜⴰⵡⴻⵜⵜⵉ ⵏ ⵡⴻⵍⵣⴰⵣ ⴷ …. ⴷ …. I ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵯⴻⴼ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵍⵉⴱⴰⵏ I ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ
ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵜⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ
5. ⵜⴰⵡⴻⵜⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴻⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ I ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵯⴻⴼ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵍⵉⴱⴰⵏ I
ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵜⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ
6. ⴰⵙⴻⵯⵏⵓ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⴳⴳⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⴰⵏ ⵎⴰⵏⵜ
ⵢⴻⵅⵙ-ⵉⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ.
7. ⵜⴰⵡⴻⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⴻⵇⵇⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵡⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴰⵔⵡⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ
ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵓⵜⴻⵔ ⵙⵉⵙ I ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵯⴻⴼ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵍⵉⴱⴰⵏ I ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⴷ
ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵜⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ
8. ⵜⵉⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵙ ⵜⵉⵯⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ……
9. ⵉⵡⴻⵥⵍⴰⵏ ⵜⵉⵟⵏⵉⵏ …. ⵜⵉⵣⵣⵓⵔⴼⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⵍⴽⵉⵎⵉⵏ ……

ⴰⵎⴻⴳⵔⴰⴷ (7)
ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ I ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵍⵣⴰⵣ ⴰⵎⵎⴻⵣⴰⵔⵓⴳ ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⵜⴰⵏ ⵎⴰⵎⵎⴻⴽ ⴳ ⵓⵏⴻⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵙⴰⴹⴰⵏⴰⵏ …. , ⵜⴻⵜⵜⴰⴷⴻⵍ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ Nⵏⴻⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷ ⵉⵇⵇⴰ ⵙ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⵜⴰ ⵡⴻⵍⵣⴰⵣ ⵙⴻⵍⴷ ⵉⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ ⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ……
ⴰⵎⴻⴳⵔⴰⴷ (8)
ⴰⵎⴻⴳⵔⴰⴷ (9)
ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ I ⴰⵎⵎⴰⵙ ….. ⵯⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⴳ ⵉⵊⵊⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵉⴱⴰⵏⴽⴻⵏ ⵉⵍⵉⴱⴰⵏⴻⵏ ….. ⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⴷ …..
ⵏⵏⴻⵙ ⵯⴻⵍ ⵓⵎⵉⴷⴻⵍ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ….. ⵜⵉⵣⵣⵓⵔⴼⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⵍⴽⵉⵎⵉⵏ ⴰⵎⴻⴳⵔⴰⴷ (10)
ⵄⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⵓⵣⴻⵍ ⵙ ⵜⴰⵯⵜⴻⵙⵜ ⴰ ⵙⴻⴳ ⵓⵣⵎⴻⵣ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⴼⴻⵯ ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵉⵍⴰⵇ ⴼ …. ⴷ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⵏⵏⴻⵙ.
Bⵔⵓⴼ. Mⵓⵒⴻⵎⵎⴻⴷ ⵓ ⵒⵙⴻⵏ ⵓ ⴱⵓⴱⴻⴽⴻⵔ
ⵄⵏⴻⵯⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ
ⵜⴻⴼⴼⵉⵯ ⴳ ⵟⵟⵔⴰⴱⴽⵍⴻⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵙⵎⵉⵙ
……… 27 / 3/ 2014