ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵉ ⵓⵙⵓⴳⴳⴰⵙ 2973/2023

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵉ ⵓⵙⵓⴳⴳⴰⵙ 2973/2023

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵉ ⵓⵙⵓⴳⴳⴰⵙ 2973/2023  

ⵉ ⵜⵎⵉⵔⵏⴰ ⵏ ⵜⵓⵣⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵡⵜ

ⵉ ⵜⵎⵉⵔⵏⴰ ⵏ ⵜⵓⵣⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵡⵜ

ⵉ ⵜⵎⵉⵔⵏⴰ ⵏ ⵜⵓⵣⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵡⵜ … ⵉⵙⵎⵉⴹⴰⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ..2023/2973 لتعزيز الشفافية ..الحسابات الختامية للمركز 2023/2973

ⵜⵉⵏⴻⵎⵎⵉⵔⵉⵏ ⴼ ⵢⴰⵍ ⵜ\ⴰⵎⴻⴷⵔⴰⵡ\ⵜ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴻⵇⵇⵉⵙⵉⵏ ⴷ

ⵜⵉⵏⴻⵎⵎⵉⵔⵉⵏ ⴼ ⵢⴰⵍ ⵜ\ⴰⵎⴻⴷⵔⴰⵡ\ⵜ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴻⵇⵇⵉⵙⵉⵏ ⴷ

.:: ⴰⵙⵏⴻⵎⵎⴻⵔ::. ⵜⵉⵏⴻⵎⵎⵉⵔⵉⵏ ⴼ ⵢⴰⵍ ⵜ\ⴰⵎⴻⴷⵔⴰⵡ\ⵜ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴻⵇⵇⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴱⴻⵔⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⴷⵔ.ⴼⴰⵜⵃⵉ ⵏ ⵃⵔⵉⴱ ⴼ ⵓⵙⴻⵎⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ, ⵜⴰⵏⴻⵎⵎⵉⵔⵜ ⴷⴰⵖ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ\ⵙⵍⵉⵎⴻⵏ ⵏ ⵃⴰⵎⴰⵏⴰ ⴼ ⵜⴰⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ … ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏⵏⵡⴻⵏ\ⵜ تم بحمد الله انجاز دورة في كتابة التقارير […]

ⴰⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵯⵜ-ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵯ

ⴰⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵯⵜ-ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵯ

ⵉⵜⵜⴰⵙ-ⴷ ⴰⵢⴻⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴻⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵍⵉⴱⵉ I ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵯⵜ, ⵙ ⴷⴻⴼⴼⴻⵔ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⴻⵡⵡⴻⵟ ⴳ ⵜⴻⵎⵍⴰⵢⴻⵎⵜ ⴳ 25 ⴼⵓⵔⴰⵔ 2017 ⵍⴻⵎⵎⵉ ⵏⴻⵅⵡⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ “ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵯⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵍ ⵜⵉⵔⴰ ” . ⵜⴰⵏⴻⵎⵎⵉⵔⵜ I ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⴼ ⵜⵅⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵓⴼⵉ-ⵜⵜ ⵜⴻⵣⵣoⴰⵎ […]

ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⴷⴱⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⴷⴱⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⴷⴱⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⴷ ⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵉⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⴰⵡⴻⵏ ⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⴵⴵⴻⵏ.  

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵉⴱ ⵢⴰ ⵙⴳ 2011 ⴰⵔ ⴰⵙⵙⵓ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵉⴱ ⵢⴰ ⵙⴳ 2011 ⴰⵔ ⴰⵙⵙⵓ

سيقدم المركز ورقة بعنوان : تدريس اللغة الأمازيغية في ليبيا الجديدة ضمن فعاليات المؤتمر ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵉⴱ ⵢⴰ ⵙⴳ 2011 ⴰⵔ ⴰⵙⵙⵓ La langue amazighe en Libye depuis 2011 Journée d’étude organisée par le Lacnad (Inalco) en partenariat avec L’IEB (Naples), le 25 mars […]

Lessons: The Amazigh language

Lessons: The Amazigh language

Lesson I – Intro the Amazigh language and alphabet – ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ ⴷ Lesson II – Grammatical Gender – Anaw Anejṛum – ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⵊⵕⵓⵎ All Things Amazigh – YouTube

ⵜⴰⵖⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⵜⴰⵖⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⵜⴰⵖⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ Uⵟⵟⵓⵏ (228) ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ 2016 ⴷⵉ ⵜⵯⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵡⴻⵙⴻⵯⵍⴻⴼ ⵙ ⵢⵉⵎⴰⵣⴰⵍⴻⵏ\ⵉⵙⴻⵎⵎⵉⴳⵉⵍⴻⵏ ⴰⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ: ⴰⵡⴰⵔⵏⵉ ⵓⵎⵓⵇⴻⵍ ⵯⴻⴼ, -ⴰⵙⵓⵙⵙⴻⵏ ⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡ ⵉ ⵢⴻⴼⴼⴻⵯ ⴷⵉ Bⴻⵏⵯⴰⵣⵉ ⴰⵣⵎⴻⵣ 3/8/2011 -ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵥⵔⵉⴼⵜ ⵏ Uⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷ ⵜⴻⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵟⵟⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⵉⴷⴰⵍ ⴷ ⵡⴻⵍⵣⴰⵣ. […]

ⵓⵙⴻⵟⵛⵉ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ

ⵓⵙⴻⵟⵛⵉ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ

ⴷⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵟⵛⵉ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵍⵉⴱⵉ I ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵯⵜ ⵜⴰⵯⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵯⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵓⵟ.(247) ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ 2014 ⴰⵏⴻⵯⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⴰⵡⴰⵔⵏⵉ ⵓⵎⵓⵇⴻⵍ ⵯⴻⴼ, -ⴰⵙⵓⵙⵙⴻⵏ ⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡ ⵉ ⵢⴻⴼⴼⴻⵯ ⴷⵉ Bⴻⵏⵯⴰⵣⵉ ⴰⵣⵎⴻⵣ 3/8/2011 -ⵯⴻⴼ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ […]

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴻⴷⵍⵉⵙ ⵉⵜⵜⵙⴷ ⴰⵢⴻⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴻⵣⵓⴰⵔ ⵙⴻⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⴰⵍⵉⴱⵉ ⵏ ⵜⵉⴰⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⴷⴻⴼⴼⴻⵔ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⴻⵡⵡⴻⵜ ⴳ ⵜⵉⵎⵍⴰⵢⴻⵎⵜ ⴳ 25 ⴼⵓⵔⴰⵔ 2017 ⵍⴻⵎⵎⵉ ⵏⴻⵅⵡⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ « ⵜⵡⵜⵍⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ  » ⵜⴰⵏⴻⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⴼ ⵜⵡⵅⴷⵎⴰ ⵏⵏⵙⴻⵏ ⴰⵍⵉ ⵏⵓⵡⴼⵉ-ⵜⵜ ⵜⴻⵣⵣⵄⴰⵎ ⴷ […]