ⵜⴰⵖⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ


ⵜⴰⵖⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

Uⵟⵟⵓⵏ (228) ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ 2016 ⴷⵉ ⵜⵯⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵡⴻⵙⴻⵯⵍⴻⴼ ⵙ ⵢⵉⵎⴰⵣⴰⵍⴻⵏ\ⵉⵙⴻⵎⵎⵉⴳⵉⵍⴻⵏ

ⴰⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ:
ⴰⵡⴰⵔⵏⵉ ⵓⵎⵓⵇⴻⵍ ⵯⴻⴼ,
-ⴰⵙⵓⵙⵙⴻⵏ ⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡ ⵉ ⵢⴻⴼⴼⴻⵯ ⴷⵉ Bⴻⵏⵯⴰⵣⵉ ⴰⵣⵎⴻⵣ 3/8/2011
-ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵥⵔⵉⴼⵜ ⵏ Uⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷ ⵜⴻⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵟⵟⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⵉⴷⴰⵍ ⴷ ⵡⴻⵍⵣⴰⵣ. -ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵓⵟ.(12) ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ 2010 ⴷⵉ ⵜⵯⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵯ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ.
-ⵜⴰⵯⵜⴻⵙⵜ ⵏ Lⴰⵊⵏⴰ ⵛⴰoⴱⵉⵢⴰ ⴰⵍ oⴻⵎⵎⴰ ⵏ ⵇⴱⴻⵍ ⵓⵟ.(595) ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ 2010, ⴷⵉ ⵜⵯⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⴻⵯ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⵙⴻⵍⴽⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵓⵟ.(12) ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ 2010.
-ⵜⴰⵯⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵯⵍⴰⴼⴻⵏ ⵓⵟ.(166) ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ 2012 ⴷⵉ ⵜⵯⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⴻⵯ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⵙⵓⴷⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ.
-ⵜⴰⵯⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵯⵍⴰⴼⴻⵏ ⵓⵟ.(215) ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ 2014 ⴷⵉ ⵜⵯⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵟⴻⵛ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ.
– ⵜⴰⵯⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵯⵍⴰⴼⴻⵏ ⵓⵟ.(350) ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ 2014 ⴷⵉ ⵜⵯⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵣⵡⴻⵍ ⴰⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ.
-ⵜⴰⵯⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵯⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵓⵟ.(247) ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ 2014, ⴷⵉ ⵜⵯⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵟⴻⵛ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵍⵉⴱⵉ I ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵯⵜ.

ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵯⵜⴻⵙ

ⴰⵎⴻⴳⵔⴰⴷ (1)ⴰⵙⴻⵯⵍⴻⴼ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ \ ⴷ. ⴼⴰⵜⵒⵉ ⵓ ⵙⴰⵍⴻⵎ ⵓ ⵚⴰⴷⴻⴳ ⵏ ⴱⵓⵣⴰⵅⵅⴰⵔ, ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎⵎⵉⴳⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵍⵉⴱⵉ I ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵯⵜ.

ⵄⵎⴻⴳⴰⵔⴷ (2)
ⵄⵙⴻⵯⵍⴻⴼ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ \ ⴷ. oⴰⴱⴻⴷⵍoⴰⵣⵉⵣ ⵎⵓⵙⴰ ⵛⴻⵍⵯⴻⵎ, ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎⵎⵉⴳⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⵡⵉⵙ-ⵙⴻⵏ ⵏ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵍⵉⴱⵉ I ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵯⵜ.

ⵄⵎⴻⴳⴰⵔⴷ (3)
ⵄⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⵓⵣⴻⵍ ⵙ ⵜⴰⵯⵜⴻⵙⵜ ⴰ ⵙⴻⴳ ⵓⵣⵎⴻⵣ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⴼⴻⵯ ⵏⵏⴻⵙ, ⴷ ⵓⵙⴻⵎⵎⴻⵜ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴻⵎⵎⴻⵣⵔⴰⵢⴻⵏ ⵜⴻⵯⵜⴻⵙⵜ ⴰ, ⴷ ⵯⴻⴼ ⵎⴰⵙⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵏⵏⵊⴻⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⵏⵏⴻⵙ.
ⴷ. ⴼⴰⵢⵙⴻⵍ oⴰⴱⴻⴷⴰⵍoⴰⴹⵉⵎ ⴰoⴻⴱⴷⴻⵍⵉ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ