Lessons: The Amazigh language

Lessons: The Amazigh language

Lesson I – Intro the Amazigh language and alphabet – ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ ⴷ Lesson II – Grammatical Gender – Anaw Anejṛum – ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⵊⵕⵓⵎ All Things Amazigh – YouTube

ⵜⴰⵖⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⵜⴰⵖⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⵜⴰⵖⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ Uⵟⵟⵓⵏ (228) ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ 2016 ⴷⵉ ⵜⵯⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵡⴻⵙⴻⵯⵍⴻⴼ ⵙ ⵢⵉⵎⴰⵣⴰⵍⴻⵏ\ⵉⵙⴻⵎⵎⵉⴳⵉⵍⴻⵏ ⴰⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ: ⴰⵡⴰⵔⵏⵉ ⵓⵎⵓⵇⴻⵍ ⵯⴻⴼ, -ⴰⵙⵓⵙⵙⴻⵏ ⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡ ⵉ ⵢⴻⴼⴼⴻⵯ ⴷⵉ Bⴻⵏⵯⴰⵣⵉ ⴰⵣⵎⴻⵣ 3/8/2011 -ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵥⵔⵉⴼⵜ ⵏ Uⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷ ⵜⴻⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵟⵟⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⵉⴷⴰⵍ ⴷ ⵡⴻⵍⵣⴰⵣ. […]

ⵓⵙⴻⵟⵛⵉ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ

ⵓⵙⴻⵟⵛⵉ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ

ⴷⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵟⵛⵉ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵍⵉⴱⵉ I ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵯⵜ ⵜⴰⵯⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵯⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵓⵟ.(247) ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ 2014 ⴰⵏⴻⵯⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⴰⵡⴰⵔⵏⵉ ⵓⵎⵓⵇⴻⵍ ⵯⴻⴼ, -ⴰⵙⵓⵙⵙⴻⵏ ⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡ ⵉ ⵢⴻⴼⴼⴻⵯ ⴷⵉ Bⴻⵏⵯⴰⵣⵉ ⴰⵣⵎⴻⵣ 3/8/2011 -ⵯⴻⴼ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ […]

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴻⴷⵍⵉⵙ ⵉⵜⵜⵙⴷ ⴰⵢⴻⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴻⵣⵓⴰⵔ ⵙⴻⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⴰⵍⵉⴱⵉ ⵏ ⵜⵉⴰⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⴷⴻⴼⴼⴻⵔ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⴻⵡⵡⴻⵜ ⴳ ⵜⵉⵎⵍⴰⵢⴻⵎⵜ ⴳ 25 ⴼⵓⵔⴰⵔ 2017 ⵍⴻⵎⵎⵉ ⵏⴻⵅⵡⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ « ⵜⵡⵜⵍⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ  » ⵜⴰⵏⴻⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⴼ ⵜⵡⵅⴷⵎⴰ ⵏⵏⵙⴻⵏ ⴰⵍⵉ ⵏⵓⵡⴼⵉ-ⵜⵜ ⵜⴻⵣⵣⵄⴰⵎ ⴷ […]

ⵎⴰⵏⵜ ⵏⴻⵜⵛⵉⵏ

ⵎⴰⵏⵜ ⵏⴻⵜⵛⵉⵏ

 Under development….. This section Will be ready soon.