ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⴷⴱⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⴷⴱⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⴷⴱⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⴷ ⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵉⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⴰⵡⴻⵏ ⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⴵⴵⴻⵏ.